Henkilö Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveissä opettaa iäkästä maahanmuuttajanaista ja -lasta. Iäkäs nainen halaa vapaaehtoista.

Apua maahanmuuttaneille

Kuva: Suvi Elo / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti auttaa haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttaneita, kuten turvapaikanhakijoita, tilapäisen suojelun hakijoita, kiintiöpakolaisia ja paperittomia.

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa järjestön tärkein periaate, inhimillisyys. Autamme avun tarpeessa olevia ihmisiä heidän oikeudellisesta tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.

Monia tapoja auttaa maahanmuuttaneita

Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa. Oikeus perustuu mm. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Turvapaikkakriteerit on määritelty laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut.

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Yhteistyöstä on sovittu Punaisen Ristin ja sisäministeriön välisessä yhteistyöpöytäkirjassa. 

Punainen Risti perustaa, ylläpitää ja lakkauttaa vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta. Vastaanottokeskustoiminnan rahoittaa Maahanmuuttovirasto. Toimintaan ei käytetä Suomen Punaisen Ristin lahjoitusvaroja esim. katastrofirahastosta.

Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikkahakemusten käsittelystä ja päätöksistä.

7.3.2022 lähtien Suomi alkoi myöntää tilapäistä suojelua Ukrainan konfliktia pakenevien auttamiseksi.

Punainen Risti järjestää vastaanottopalvelut tilapäistä suojelua saaville pääasiassa saman periaatteen mukaisesti kuin turvapaikanhakijoille. Majoituksen ja terveydenhuollon järjestämisen osalta vastaanottokeskukset voivat kuitenkin tehdä 1.5.2022 alkaen erillisiä sopimuksia kuntien kanssa.

Tilapäisen suojelun päätöksistä ja vastaanottotoiminnan rahoituksesta vastaa Maahanmuuttovirasto.

Kiintiöpakolaisilla eli uudelleensijoitetuilla on Suomeen tullessaan jo YK:n myöntämä pakolaisasema. Suomen valtio määrittelee pakolaiskiintiön suuruuden vuosittain. Punainen Risti ei osallistu kiintiöpakolaisten valintaa koskeviin päätöksiin. 

Punainen Risti sopii kuntien kanssa kiintiöpakolaisten maahantulojärjestelyistä. Järjestön vapaaehtoiset ottavat pakolaiset vastaan lentoasemalla sekä auttavat heitä rajamuodollisuuksissa ja asuinkuntaan siirtymisessä.

Paperittomat ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa. Heillä ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa, jonka takia he ovat tavanomaisen sosiaaliturvan ulkopuolella. Paperittomat ovat asemansa vuoksi vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi, ihmiskaupan uhreiksi tai rikolliseen toimintaan.

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”.

Viranomaisten tulee järjestää paperittomille vähimmäistoimeentulo, majoitus ja välttämättömät terveyspalvelut. Julkisen vallan on lisäksi turvattava lasten oikeus käydä koulua sekä lapsille ja lapsiperheille soveltuva asuminen. Nämä oikeudet kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville riippumatta heidän oikeudellisesta asemastaan.

Suomen Punainen Risti pyrkii varmistamaan, että myös paperittomien oikeus perustoimeentuloon ja välttämättömiin palveluihin toteutuu. Autamme paperittomia viranomaisten ja kolmannen sektorin palveluihin pääsemisessä ja niiden löytämisessä. Lisäksi tarjoamme keskusteluapua, tuemme toiminnallisuutta ja autamme ratkaisujen etsimisessä.

Punainen Risti toimii yhteistyössä paperittomia auttavien järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.

Kun vastaanottopalvelut päättyvät

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden majoitus järjestetään turvapaikkamenettelyn aikana vastaanottokeskuksissa. Majoitus vastaanottokeskuksessa jatkuu, kunnes hakija muuttaa kuntaan tai palaa kotimaahansa.

Vastaanottopalvelut lakkaavat lakiin perustuen ilman erillistä päätöstä, jos turvapaikanhakija ei palaa täytäntöönpanokelpoisen päätöksen saatuaan ja poliisi ilmoittaa vastaanottokeskukselle, ettei maasta poistaminen viranomaistoimin ole mahdollista.

Punaisen Ristin periaatteena on auttaa tukea tarvitsevia heidän asemastaan riippumatta. Emme kehota ketään palaamaan tai jäämään maahan. Välitämme tiedon vastaanottopalveluiden loppumisesta turvapaikanhakijoille, jotka asuvat ylläpitämissämme vastaanottokeskuksissa. Kerromme vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta ja siihen saatavilla olevasta tuesta. Lisäksi jaamme tietoa siitä, mitä palveluita on saatavilla, jos ihminen jää paperittomana Suomeen.

Vastaanottopalveluiden loputtua vastuu turvapaikkaa hakeneen ihmisen auttamisesta siirtyy ensisijaisesti hyvinvointialueille. Ennen kuin ihminen poistuu vastaanottokeskuksesta, vastaanottokeskuksen henkilökunta varmistaa, että hänellä on paikka, mihin mennä. Punainen Risti ei jätä ketään heitteille.


Lue lisää avusta ja paperittomien oikeuksista

Vastuu maahanmuuttaneiden kotoutumisesta on valtiolla ja kunnilla, joilla on siinä säädetyt tehtävänsä. ​Suomen Punainen Risti toimii viranomaisten tukena yhteistyössä verkostojen, eri järjestöjen ja yritysten kanssa.

Punainen Risti tukee ensisijaisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttaneiden kuten turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten eli uudelleensijoitettujen kotoutumista. Alaikäiset yksintulleet turvapaikanhakijat sekä perheryhmäkodeissa asuvat nuoret oleskeluluvan saaneet tarvitsevat erityistä tukea.

Varhain aloitettu kotoutumisen tuki auttaa merkittävästi maahanmuuttaneen sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Punainen Risti pyrkii tukemaan kotoutumista maahantulon ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin motivaatio oppia suomen kieltä ja kulttuuria on suurimmillaan.

Esimerkkejä Punaisen Ristin kotoutumisen tuesta: kielikerhot, Arjen apu, läksyhelppi, ystävätoiminta, kansainväliset klubit, osaamisen kartoitus, työelämän tutustumisjaksot (TET)​. 

Olet tervetullut mukaan kotoutumista tukevaan vapaaehtoistoimintaan.

Lue myös yhteisölähtöisen kotoutumisen hankkeesta.

Punainen Risti auttaa maailmanlaajuisesti konfliktien, luonnonkatastrofien ja kriisitilanteiden erottamia perheitä. Etsimme kadonneita omaisia ja välitämme viestejä silloin kun posti tai tietoliikenne ei poikkeustilanteen vuoksi toimi.

Henkilötiedustelutyötä johtaa Punaisen Ristin kansainvälinen komitea. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansalliset yhdistykset eri puolilla maailmaa osallistuvat tiedustelutyöhön. Suomen Punainen Risti on osa tätä maailmanlaajuista verkostoa.

Suomen Punainen Risti ja useat Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset Euroopassa julkaisevat kuvia ihmisistä, jotka etsivät kadonneita läheisiään toivoen, että perheenjäsenet löytäisivät toisensa.

Lisätietoa avusta kadonneen perheenjäsenen löytämiseen

Suomen Punainen Risti antaa maassa asuville kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille tietoa perheenyhdistämisen säännöistä ja siitä, miten perheenyhdistämistä voi hakea. Avustamme yhteydenpidossa viranomaisiin ja muihin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla.

Sodan sääntöjen mukaan valtioiden tulee helpottaa konfliktissa erilleen joutuneiden perheenjäsenten yhdistymistä. Lapsilla on oikeus vanhempiinsa ja perhe-elämään.

Punainen Risti auttaa joka vuosi tuhansia perheitä ympäri maailmaa yhdistymään. Toimimme sen puolesta, että erilleen joutuneet perheet yhdistyisivät niin nopeasti kuin mahdollista. Suomen laki rajaa perheenyhdistämisoikeuden ydinperheeseen, aviopuolisoon ja alaikäisiin lapsiin.

Lisätietoa perheenyhdistämisestä

Neuvontaa ilman oleskeluoikeutta oleskeleville
Neuvontaa ilman oleskeluoikeutta oleskeleville
Vapaaehtoiseksi maahanmuuttotyöhön
Vapaaehtoiseksi maahanmuuttotyöhön